Forside\Salgs- og leveringsbetingelser 28. oktober 2021  
 
 
 Stationære computere
Bærbare computere
Produkter & priser
Digital Home Living
Attech Fjernbackup
Attech SPAM Firewall
IT-service & konsulentbistand
  
 Telefoni Webshop
  
 Nyt via Facebook
  
 Firmaprofil
Kontaktinfo & åbningstider
Vejbeskrivelse
Salgs- og leveringsbetingelser
  
 USG Danmark
  
 Fjernsupport
LogMeIn
  

Salgs- og leveringsbetingelser - revision januar 2021

Nærværende betingelser gælder al levering af varer og serviceydelser fra Attech Computer ApS, hvor ikke andet i forvejen er udtrykkeligt skriftligt aftalt og anerkendt ved påtegning af en af Attech Computer ApS bemyndiget person. Ved ordreafgivelse erkender køber samtidig at være bekendt med og at have accepteret salgs- og leveringsbetingelserne.

Priser: Priserne er ab sælgers lager og excl. forsendelsesomkostninger - der tages forbehold for trykfejl og akutte prisændringer. Alle service timetakster oplyses normalt excl. moms. De aktuelle satser kan bla. ses på www.attech.dk

Betaling: Der gives ingen kredit til private. Velkonsoliderede firmaer og institutioner kan blive kreditgodkendt. Den forudgående kreditgodkendelse er en betingelse for at kunne få udleveret varer på kredit.

Ved salg til kunder uden kreditgodkendelse gælder at afhentningsordrer og afsluttede servicesager betales netto kontant og at postordrer fremsendes med PostDanmark efter modtagelse af betaling via betalingskort, netbetaling, forudbetaling via indbetalingskort eller efter aftale på bankkonto: 9877 3483617380 (Danske Bank).

Ved betaling med udenlandske kreditkort opkræves et gebyr svarende til kortudstederens aktuelle gebyr for transaktionen.

Ved for sen eller manglende betaling debiteres 2% rente pr. løbende måned fra forfaldsdato til betalingen sker. For rykkerbreve opkræves et gebyr på kr. 125,- pr gang. Alle leverede varer og ydelser forbliver Attech Computers ejendom til fuld betaling har fundet sted. Ved ejendomsforbeholdet fortrinsstilles Attech Computers krav i tilfælde af betalingsstandsning eller konkurs hos kunden indtil fuld betalingen har fundet sted, og fysiske varer kan Attech Computer kræve tilbageleveret.

Levering: Levering incl. opstilling, rådgivning eller service foregår på timelønsbasis excl. moms, dog mindst ½ time á Kr. 840,- pr. time (jan-21). Service på værksted sker også på timelønsbasis, dog mindst ½ time á Kr. 600,- pr. time (jan-21) med prioritet privat eller mindst ½ time á kr. 840,- pr. time (jan-21) med prioritet erhverv. Garantisager, der ønskes udført onsite, foregår på timelønsbasis, dog mindst ½ time á Kr. 300,- pr. time. (jan-21). Der kan opnås rabat via klippekortsordninger. Taksterne kan være højere på specialiserede områder / særlige tidspunkter. Varer udbringes efter aftale.

Forsendelse: Forsendelse sker for købers regning og risiko. Porto beregnes efter de til enhver tid gældende takster. Komplette systemer eller bærbare med værdi større end 4.000,- sendes værdiforsikret medmindre andet er aftalt.

Afhentning: Der adviseres via telefon, SMS eller email, når bestilte varer eller afsluttede servicesager er klar til afhentning. Ordrer eller servicesager som ikke afhentes inden henlæggelsesfristens udløb (10 dage) faktureres.

Reklamation: Attech Computer yder reklamationsret i henhold til købelovens bestemmelser til forbrugere (B2C). Ved erhvervssalg gælder producentens vilkår (B2B). Det er en betingelse for ombytning eller påbegyndelse af reklamationsservice at købsfaktura medbringes, samt at varen modtages i komplet stand med alt tilbehør.

For varer med anført garanti-periode og/eller onsite service, som rækker udover købelovens retningslinier eller for varer med direkte slutbruger-service fra producenten, er det producenten / distributøren og ikke Attech Computer ApS, der yder denne garanti/service. Attech Computer forbeholder sig således ret til at opkræve ekspeditionsgebyr for at hjælpe køber med at håndtere disse serviceformer eller til helt at afvise denne form for service, hvor producenten / distributøren af den ene eller anden grund ikke opfylder sin forpligtelse.

Fortrydelsesret: Attech Computer yder når følgende betingelser er opfyldt 8 dages fortrydelsesret på varer, som afhentes i butikken eller som bringes ud af Attech Computer på kundens adresse og overdrages personligt til kunden med mulighed for at kunden således kan besigtige varen ved overdragelsen på den samme måde, som kunden ville kunne gøre ved at afhente varen selv i butikken. Denne type handel med mulighed for besigtigelse af varen forstås som detailsalg. Ved fjernsalg ydes som i Forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret. Ved fjernsalg forstås varer, som er bestilt af kunden via webshop, pr. email eller pr. telefon, hvor varen fremsendes via pakkepost til kundens adresse eller nærliggende pakkeshop, således at kunden ved overdragelsen af varen ikke har haft mulighed for at besigtige den. I alle tilfælde er fortrydelsesretten dog under betingelse af, at varen for købers regning returneres komplet i en ikke forringet stand inden for tidsfristen. Ved software produkter, må emballagen ikke være brudt. En evt. produktnøgle må ikke være taget i brug. Ved hardware, må varen ikke have været taget i brug, f.eks må forbrugsstoffet i en printer ikke have været pakket ud. Hvis varen er skaffet hjem på bestilling eller hvis varen er tilpasset, f.eks en individuel PC eller et klargjort kabel, ydes ikke returret.

Ved returnering, ændring eller annullering af ordrer på varer, der er uden for returret, beregnes normalt et gebyr på minimum 10% af fakturabeløbet.

Fornyelse og opsigelse: For alle løbende samhandelsaftaler hvor ikke andet er aftalt gælder at aftalerne automatisk fornyes med en periode på 1 år ad gangen, baseret på datoen for indgåelsen af kontrakten, medmindre aftalen er skriftligt opsagt med mindst 1 måneds varsel inden aftalens fornyelsesdato. Disse vilkår gælder for faste rabataftaler, serviceaftaler, aftale om Attech Fjernbackup, Attech Spam Firewall, Office 365, Exchange Online og andre lignende licenstyper, hostingaftaler for webhotel, DNS og virtuel server. Hvis kunden ønsker det, kan en leverance efter aftale standses tidligere end aftalens normale udløbsdato, men Attech Computer er ikke i den forbindelse forpligtet til at refundere allerede faktureret abonnementsvederlag. Dette skyldes at Attech Computer har en række kapacitetsomkostninger i forbindelse med disse aftaler, som ikke umiddelbart kan justeres.

Ansvar: Attech Computer er ikke ansvarlig for skader eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller delvist skyldes sletning eller ændring af data, opstået som følge af fejl i maskinel eller programmel, genindtastning af tabte data eller tilretning af ændrede data. Attech Computer er ej heller ansvarlig for skader eller tab, som helt eller delvist skyldes datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf, heller ikke på trods af tilsyn med eller rådgivning herom.
Attech Computer er ikke ansvarlig for at IT-enheder eller software umiddelbart fungerer i den tiltænkte sammenhæng. Afhjælpning af problemer i den henseende sker på timelønsbasis for kundens regning.

Erstatningskrav: Ved enhver skade, tab eller mangel, der er opstået i forbindelse med levering af en vare og/eller tjenesteydelse, kan der ikke fra kundens side rejses et erstatningskrav, der er større end den pris som kunden har betalt for den leverede vare / serviceydelse, der direkte eller indirekte har relation til skaden.

Gebyrer: De anførte gebyrer reguleres løbende, således at beløbene hele tiden dækker de faktiske omkostninger.